Formsamling – Striving to get design into the new policy for architecture, design and form in Sweden

Att kraften är stark över hela landet för designfrågorna var uppenbart när vi samlades till regionalföreningskonferens den 8 februari i Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen. Vi passar på att samlas under designveckan i Stockholm, nästa gång vid årsmötet i maj och vid en särskild konferens i oktober. Varje gång vi samlas slås vi av det engagemang som finns för designutvecklingen överallt, och vilket arbete som görs ideellt. Samma sak när vi läser alla inskickade årsrapporter över aktiviteter, som vi skickar till regeringen varje år. Under 2016 har vi särskilt fäst uppmärksamheten på de samarbeten som pågår med regioner och kommuner, eftersom det är angeläget att få in i den nya politik för arkitektur, form och design som regeringen just nu filar på.

I samma anda passade vi på att samla till en FORMSAMLING med uppvaktning på kulturdepartementet den 18 januari, med utgångspunkt: “Just nu skrivs en ny politik för arkitektur, form och design, ”Gestaltad Livsmiljö”, och då vi vill vara med och påverka och stimulera designutvecklingen i Sverige, för hela Design-Sverige, inte bara för Svensk Form, och ÖVER HELA LANDET”  Statssekreterare Per Olsson Fridh tog emot oss med tre tjänstemän, bl.a. Monica Fundin Pourshahidi, som är den som kommer att skriva själva budgetpropositionen. Vi framförde huvudbudskapet: Att arkitektur, form och design ska skrivas in i kultursamverkansmodellen som ett eget område och att särskilda medel ska tillföras till detta ifrån regeringens budget. Tillhörande budskapen löd: att det regionala perspektivet skrivs in i en ny politik genom flernivåstyrning, att regionala designsamordnare tillsätts över hela landet, att en del av det statliga mötesplatsuppdraget går in i ett nytt designcentrum och därmed till mötesplatser över hela landet. Samtliga runt bordet berättade hur de jobbade med designfrågorna i sina respektive verksamheter och regioner. Per Olsson Fridh gjorde naturligtvis inga utfästelser vid sittande bord, men uppmuntrade besöket och tog till sig budskapet, han underströk också vikten av att samverka med näringsdepartementet, miljödepartementet osv, men vi påminde också i detta sammanhang om att våra områden inte bara hör hemma i näringslivspolitiken utan bygger på en kulturell kärna och hemvisten i kulturpolitiken är lika viktig. Han menade vidare att den nya politiken som presenteras i proppen i september, inte kommer att ge färdiga svar, utan kommer att verka som en startpunkt…

För Svensk Form gäller nu att framgent framhålla våra samarbeten med regionerna ute i landet, visa på goda exempel, lyfta fram dem och hela tiden fortsätta att trycka fram samma budskap. Designfrågorna har idag ingen naturlig plats i den statliga kulturpolitiken, trots att det är vårt största kulturområde, som påverkar samhällsutveckling och människors liv varje dag. Trots många års försök och tvära politiska kast, har frågan om en offentligt fungerande mötesplats (arena/plattform/museum/centrum) för design i huvudstaden inte kunnat lösas.

I utredningen Gestaltad Livsmiljö, ligger alltför stor tyngdpunkt på arkitektur och stadsbyggnad och alltför liten på design.

Deltagare i vår uppvaktning var från Svensk Form: Henrik Orrje, vice ordförande Svensk Forms styrelse, adm chef Statens Konstråd, Ewa Kumlin, VD, Birgitta Ramdell, chef Form/Design Center Malmö, Lena Andersson, Svensk Form Jämtland, från regionerna:  Malin Lagergren, kulturchef i Dalarna, Staffan Rydén, kulturchef VGR, Magnus Sandebree, Design Västernorrland och Svensk Form Västernorrland, samt övriga: Charlotte Wiking, projektledare för etablering av designcentrum i Stockholm, Mari-Louise Franzén, chef för Konsthantverkscentrum, Emma Ohlson, ASFB, Association of Swedish Fashion Brands, Sofia Jerneck, Svenska Tecknare

Svensk Form hade under 2016 sammanlagt 13 regionalföreningar, med Värmland och Stockholm som de två senaste i raden. Regionalföreningarna utgör basen för föreningens rikstäckande verksamhet. Flera av regionalföreningarna har väl fungerande samarbeten med andra regionala aktörer såsom kommun, landsting och länsstyrelse, liksom med branschorganisationer, museer och näringsliv. Tack vare den förstudie som Svensk Form initierat, utförd av Mats Svegfors på uppdrag av Dalarnas landsting i samverkan med Örebro och Västernorrlands regioner, hoppas vi att design, form och arkitektur ska bli ett eget område inom den kulturella samverkansmodellen och regionernas kulturplaner. Svensk Forms roll som enad och rikstäckande förening manifesteras varje år i samband med föreningens födelsedag den 6 oktober, med det så kallade Formslaget, då en lokal Formbärare utses av varje regionalförening.

Regionalföreningarnas regionala samarbeten som förstärkts under året, tack vare idogt lobbyarbete. Som exempel kan nämnas att flera regioner har infört arkitektur, form och design i sina kulturplaner, såsom Dalarna, Skåne, Västra Götaland och Värmland, ett mönster som vi hoppas leder till att områdena även stärks i kultursamverkansmodellen centralt. Svensk Form Syd, med Form/Design Center, har sedan många år speciella förutsättningar genom sin publika verksamhet med starkt stöd och samverkan med Malmö Stad och regionen och från Kulturrådet. Sammanlagt 7 miljone för 2017, vilket är en höjning med 9 % jämfört med föregående år. Region Skåne och Malmö Stad har dessutom arbetat med Form/Design Center med fortsatt utveckling av  match-making mellan tillverkande företag som inte jobbat med design tidigare och formgivare, enligt modell Den Nya Kartan, och den senaste varianten Welcome to Weden, som båda i utställningsform visats i Sverige och internationellt under 2016 i London och Taipei. I Västra Götaland har man under fyra år haft ett årligt kulturstrategiskt uppdrag från regionen, som från och med 2016 gjordes om till ett regelrätt verksamhetsbidrag till Svensk Form Väst om 300 000 kronor, varav 100 000 kronor delats ut som stipendier för internationell närvaro till mindre företag och formgivare. I Umeå har man ett bidrag om 100 000 kronor från kommunen för att genomföra fyra tillfällen med PechaKucha om året, och man har även inbjudits i juryn för ett nytt internationellt stipendium. Svensk Form Västernorrland arbetar nära Design i Västernorrland, som verkar mest med näringslivsdelen och designmetodik och samarbetar med Designregion Sweden. Svensk Form har nära samverkan med Länsmuseet i Sundsvall. I Örebro, har den årliga designveckan med modetema och firandet av Formslaget gjort att Business Örebro beslöt att flytta modeveckan så att den sammanföll med Formslaget den 6 oktober. Vi arrangerade dessutom en Design S-dag i Örebro och lanserade årets nominerade i Design S vid ett seminarium på plats. Regionalföreningen inbjöds även komma med inspel till landstinget när den regionala kulturplanen skulle utformas.

I Jämtland ordnades en hel formvecka i oktober, i samverkan med regionen, som faktiskt har en regional designsamordnare, något som Svensk Form gärna såg över hela landet. Föreningen har haft ett mindre organisationsbidrag från regionen om 5 000 kronor, via Länskulturen, liksom stöd för Formveckan. Man samarbetar ofta med Designcentrum, som alltså är en del av Region Jämtland Härjedalen. Nybildade Svensk Form Stockholm har satt som främsta prioritet att etablera ett regionalt designcenter i Stockholm, och har deltagit aktivt i lobbyarbetet hos Stockholms Stad, samt i att besöka designrelaterade mötesplatser runt om i Storstockholm.

Regionalföreningarna konstaterar att främsta verktyget i programverksamheten är Svensk Forms rika designhistoria, tidningen Form samt PechaKucha, som i sin demokratiska och öppna form involverar såväl professionella som allmänhet.

A new policy for architecture, form and design is in the making within the government, led by the Ministry of Culture. Svensk Form and other design representatives are a bit worried that it is all about architecture, city planning etc and not enough about design. We believe that it is important that a new policy deals with design in all scales, and that the issues on design and what design does to societal development is not forgotten. We have 13 regional societies working intensively all around Sweden to stimulate the design development in Sweden, and three times a year we gather to decide how we can work more efficiently and jointly together. More to come…